top of page

Όροι Χρήσης My Happy Club

Τελευταία Ενημέρωση: 06.07.2022

 

1. Προοίμιο

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται από την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «MIND PROJECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, επί της οδού Πλατείας Ελευθερίας & Αβέρωφ αρ. 40, με Α.Φ.Μ. 800965893 της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, και αρ. ΓΕΜΗ 145912327000, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής η Εταιρεία), με την μέσω της Ιστοσελίδας, όπως ορίζεται στην ενότητα 2 (Ορισμοί) παρακάτω.

Οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας, όπως ορίζεται στην ενότητα 2 (Ορισμοί) παρακάτω, και οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω αυτής συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης από τον εκάστοτε Χρήστη, όπως ορίζεται στην ενότητα 2 (Ορισμοί) παρακάτω, οι οποίοι ισχύουν συμπληρωματικά με ξεχωριστές συμβάσεις που συνάπτει η Εταιρεία με τους Χρήστες. Στην περίπτωση τυχόν αντίφασης ή αντίθεσης μεταξύ των παρόντων Όρων Χρήσης και των όρων τυχόν σύμβασης, οι όροι της σύμβασης θα υπερισχύουν.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους πιο κάτω Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του Παραρτήματος Ι (Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) που επισυνάπτεται στους παρόντες αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα τους, με ανάρτηση της πλέον επικαιροποιημένης έκδοσής τους, χωρίς καμία ειδοποίηση των Χρηστών ούτε των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων, οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνονται για κάθε αλλαγή τους. Σε οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών των Όρων Χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας σε μεταγενέστερο της τροποποίησης χρόνο σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νεότερων Όρων Χρήσης και τη δέσμευσή σας από αυτούς.

 

2. Ορισμοί

Εφαρμογή: σημαίνει την εφαρμογή υπό το όνομα myhappyclub που καθίσταται διαθέσιμη μέσω της Ιστοσελίδας, αλλά και μέσω οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής τυχόν καταστεί διαθέσιμη στο μέλλον, όπως ιδίως εφαρμογή που υποστηρίζεται από έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smart phones), όπως ιδίως εφαρμογές iOS και Google play.

Ιστοσελίδα: σημαίνει την ιστοσελίδα υπό το όνομα χώρου (domain name)  www.myhappyclub.gr.

ΚΠΔΠΧ: σημαίνει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δηλαδή τον Κανονισμό 2016/679/ΕΕ.

Όροι Χρήσης: σημαίνει τους παρόντες όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του Παραρτήματος Ι (Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), όπως εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν.

Προϊόν/υπηρεσία: σημαίνει το προϊόν/υπηρεσία της Συνεργαζόμενης Επιχείρησης που διατίθεται σε προσφορά (εκπτωτική τιμή) μέσω της Εφαρμογής.

Συνεργαζόμενη Επιχείρηση (πελάτης): σημαίνει κάθε προβαλλόμενη επιχείρηση, που επιλέγει να προωθήσει τα προϊόντα/υπηρεσίες του σε ειδικές εκπτωτικές τιμές ή άλλες προσφορές μέσω της Εφαρμογής και έχει αγοράσει συνδρομητικό πακέτο εντός του συμβατικού χρόνου ισχύος, όπως ειδικώς περιγράφεται στην ενότητα 8 (Όροι Συναλλαγών Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων) των παρόντων Όρων Χρήσης.

Χρήστης: σημαίνει ο/η αποδέκτης των προσφορών των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων, που έχει εγκαταστήσει και εγγραφεί στην Εφαρμογή λαμβάνοντας κωδικό ή QR Code, στον οποίο εμπεριέχεται η προσφορά, προκειμένου να αγοράσει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία σύμφωνα με τους ισχύοντες Όρους Χρήσης.

 

3. Σκοπός

Η Εταιρεία ανέπτυξε και διαθέτει στην αγορά την Εφαρμογή «Myhappyclub», στην οποία προβάλλονται προσφορές προϊόντων ή υπηρεσιών των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων. Με την εκδήλωση ενδιαφέροντος, ο Χρήστης της Εφαρμογής λαμβάνει ένα Κωδικό ή QR code, στα οποία εμπεριέχεται η προσφορά, προκειμένου να επωφεληθεί αυτής σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. Η Εφαρμογή έχει ως σκοπό τη γρήγορη και εύκολη ενημέρωση του Χρήστη σχετικά με τις τρέχουσες προσφορές των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και ιδίως στην τοποθεσία που βρίσκεται ο Χρήστης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληροφόρηση που παρέχει είναι η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που περιγράφονται κατωτέρω, από τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις και τους Χρήστες.

 

4. Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Η χρήση της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Κάθε Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητά ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά και την απαραίτητη ικανότητα να αντιληφθεί τους παρόντες Όρους Χρήσης.

 

5. Περιορισμός Ευθύνης Εταιρείας

Η Εταιρεία δεν συνιστά συμβαλλόμενο μέρος, ούτε συμμετέχει, με καθ΄  οιονδήποτε τρόπο σε πιθανές πραγματοποιούμενες συναλλαγές. Η ευθύνη της περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στο ρόλο της να προβάλλει προσφορές άλλων επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν ευθύνεται επ’ ουδενί για τους κινδύνους που συνδέονται με τη δρομολόγηση και την ολοκλήρωση των συναλλαγών και ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημίες που απορρέουν από αυτές.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προωθούνται μέσω των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων, στους οποίους παραπέμπει. Κάθε πληροφορία που αναρτάται σε σχέση με κάποια προσφορά και αναφέρεται στις προδιαγραφές των προϊόντων ή υπηρεσιών, γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε προβαλλόμενης Συνεργαζόμενης Επιχείρησης.

Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, αναφέρεται ότι η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών, για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα κατά τη χρήση των αγορασθεισών υπηρεσιών ή σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης των προσφορών από τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις, καθώς και για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης αυτών στους Χρήστες-αγοραστές.

Ομοίως, ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία, σε περίπτωση που η Συνεργαζόμενη Επιχείρηση, μετά την ενεργοποίηση της προσφοράς, περιέλθει σε καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, με αποτέλεσμα την αδυναμία παροχής του αγορασθέντος προϊόντος ή της υπηρεσίας.  

Η Εταιρεία ούτε επεμβαίνει ούτε έχει κάποια σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία πληρωμής στις επιχειρήσεις, στις οποίες παραπέμπει. Ως εκ τούτου, δεν είναι σε θέση να αποθηκεύει ή να επεξεργάζεται στοιχεία πιστωτικών καρτών.

Ομοίως, υπογραμμίζεται ότι η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων, που υιοθετούνται για την ολοκλήρωση των σχετικών συναλλαγών από οποιοδήποτε εμπλεκόμενο τρίτο μέρος.

Η Εταιρεία μεριμνά για την άρτια λειτουργία της Εφαρμογής. Σε καμία περίπτωση ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή, όπως ιδίως ότι δεν θα προσβληθεί από ιούς.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται επ’ ουδενί για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων από τυχόν παραπλάνησή τους, λόγω -ενδεικτικά- αντιγραφής, παραποίησης της Εφαρμογής ή σφετερισμού μέρους αυτής από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες κατά παράβαση των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων της Εταιρείας και των χρηστών ηθών.

Η Εφαρμογή που υποστηρίζεται μέσω της Ιστοσελίδας ενδέχεται να παραπέμπει σε συνδέσμους (links), οι οποίοι μεταφέρουν τον Χρήστη σε διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων. Ρητά δηλώνεται ότι η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών, την ασφάλειά τους, τον τρόπο που τυχόν αυτοί οι τρίτοι επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ή/και για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στο Χρήστη από την περιήγησή του σε αυτές τις σελίδες.

Η Εταιρεία, ως πάροχος υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, δεν έχει βάσει του νόμου για τις υπηρεσίες που παρέχει, γενική υποχρέωση ελέγχου των προσφορών που αναρτώνται στην Εφαρμογή με αυτοματοποιημένη διαδικασία, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες.

Παράλληλα, η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής για λήψη ενημερωτικών δελτίων (newsletters) και ειδοποιήσεων (push notifications) σε όσους Χρήστες επιθυμούν. Η εγγραφή συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση εκ μέρους του Χρήστη στη μελλοντική ενημέρωσή του σχετικά με διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες (marketing) προϊόντων και υπηρεσιών της. Τα στοιχεία που αποθηκεύονται για την ενημέρωση των συμμετεχόντων θα τηρούνται πάντοτε σύμφωνα με το οικείο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ιδίως τις διατάξεις του ΚΠΔΠΧ, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένου του νόμου 4624/2019, καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα υποκείμενα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους και την εξαίρεσή τους από τη λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων, επικοινωνώντας με την Εταιρεία στο info@myhappyclub.gr. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η Εταιρεία διαχειρίζεται δεδομένα των Χρηστών είναι διαθέσιμες στην Πολιτική Απορρήτου μας.

 

6. Ευθύνη Συνεργαζόμενης Επιχείρησης και Χρήστη

Κάθε Συνεργαζόμενη Επιχείρηση και κάθε Χρήστης αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την Εφαρμογή σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη, και ιδίως:

(α) αποδέχεται ότι θα απέχει από κάθε δημοσίευση ή μετάδοση με κάθε τρόπο περιεχομένου, που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου ατόμου, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις ή δύναται να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.

(β) θα αποφεύγει κάθε ενέργεια που παραβιάζει ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, επαγγελματικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

(γ) δεσμεύεται ότι δεν θα προσπαθήσει να κάνει χρήση αρχείων ή προγραμμάτων, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών ή ακόμη και τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων Χρηστών, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια από τις ως άνω παραβάσεις, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού της παρανομούσας  Συνεργαζόμενης Επιχείρησης ή/και του παρανομούντος Χρήστη, προβαίνοντας παράλληλα σε κάθε από το νόμο προβλεπόμενη ενέργεια. Διεκδίκηση αποζημίωσης από την Εταιρεία για κάθε ζημία που προκαλείται από την αδικοπρακτική συμπεριφορά Συνεργαζόμενης Επιχείρησης ή/και Χρήστη δεν αποκλείεται. Σε κάθε περίπτωση, και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται ανωτέρω, έκαστη Συνεργαζόμενη Επιχείρηση και έκαστος Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους μέσω e-mail ή με τη βοήθεια των social media σχετικά με τις προσφορές που διατίθενται μέσω της Εφαρμογής.

 

7. Αξιολογήσεις

Κάθε Συνεργαζόμενη Επιχείρηση αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι στην Ιστοσελίδα και σε κάθε φορέα που καθιστά προσπελάσιμη της Εφαρμογή της Εταιρείας, δύνανται να προβάλλονται αρνητικές ή/και θετικές αξιολογήσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Εφαρμογής από την Συνεργαζόμενη Επιχείρηση, υπό την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης έχει ήδη προβεί στην αγορά των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών.

Κάθε Συνεργαζόμενη Επιχείρηση δύναται να απαντάει επί όλων των αξιολογήσεων των Χρηστών, ώστε να προβάλλονται στη Εφαρμογή της Εταιρείας και οι τυχόν παρατηρήσεις της Συνεργαζόμενης Επιχείρησης επί αυτών.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία γίνει κατ’ επανάληψη κοινωνός αρνητικών αξιολογήσεων για ορισμένη Συνεργαζόμενη Επιχείρηση, ιδίως ως προς τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, την ποιότητα, τη συμβατότητα των τιμών ή οποιαδήποτε επαναλαμβανόμενη αστοχία ως προς την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται από την Συνεργαζόμενη Επιχείρηση και προβάλλονται στην Εφαρμογή, η Εταιρεία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να καταγγείλει αζημίως και μονομερώς την οποιαδήποτε σύμβαση συνεργασίας με την Συνεργαζόμενη επιχείρηση ως προς όλες ή ορισμένες μόνο από τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες ή προϊόντα, προβαίνοντας στην οριστική διαγραφή των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών από τη λίστα των προβαλλομένων, μέσω της Εφαρμογής προϊόντων ή υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, η Συνεργαζόμενη Επιχείρηση δεν δικαιούται κανενός είδους αποζημίωση από οποιοδήποτε λόγο και αιτία, ούτε και επιστροφή του ποσού που τυχόν έχει καταβάλει για την αγορά συνδρομητικού πακέτου στην περίπτωση που δεν έχει λήξει η διάρκεια ισχύος του.

Η Συνεργαζόμενη Επιχείρηση υποχρεούται να απέχει από κάθε πράξη ή παράλειψη που δύναται να χειραγωγήσει τις αξιολογήσεις που δημοσιεύονται στην Εφαρμογή της Εταιρείας –ιδίως δε να απέχει από τη δημοσίευση αξιολογήσεων από υπολογιστές εντός του φυσικού καταστήματός της καθώς και να μην επιτρέπει τη δημοσίευση αξιολογήσεων από υπαλλήλους της ή συνεργάτες της. Οποιαδήποτε παράβαση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου ενεργοποιεί το δικαίωμα της Εταιρείας να προχωρήσει στην προσωρινή διακοπή της παρεχόμενης προς την Συνεργαζόμενη Επιχείρηση υπηρεσίας ή να καταγγείλει αζημίως και μονομερώς την μεταξύ τους συνεργασία.

 

8. Όροι Συναλλαγών Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων

Η Εταιρεία, στα πλαίσια της εμπορικής της δραστηριότητας, συμφωνεί με να συμπεριλάβει στην Εφαρμογή πληροφορίες για τα προϊόντα εμπορίας των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

Η παρεχόμενη δια της Εφαρμογής υπηρεσία της Εταιρείας συνίσταται στην απλή παρουσίαση και αναμετάδοση των δεδομένων και πληροφοριών που παρέχονται από τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις, ενδεχομένως κατόπιν επεξεργασίας τους, με αποκλειστική επιμέλεια και ευθύνη της εκάστοτε Συνεργαζόμενης Επιχείρησης, και με σκοπό την έκθεση, προώθηση και διάθεση προς πώληση των προϊόντων – υπηρεσιών κάθε Συνεργαζόμενης Επιχείρησης μέσω της Εφαρμογής.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία στα πλαίσια της εμπορικής της δραστηριότητας, παρέχει στις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ των δύο (2) συνδρομητικών πακέτων, ως ακολούθως:

α. Ετήσια συνδρομή 359,88€ με μηνιαία καταβολή 29,90€ και έκπτωση γνωριμίας 67% που διαμορφώνει την τελική τιμή μηνιαίας συνδρομή στο ποσό των 9,99€.
β. Ετήσια συνδρομή με εφάπαξ καταβολή 259,00€ και έκπτωση γνωριμίας 67% που διαμορφώνει την τελική τιμή μηνιαίας συνδρομή στα 99,00€/έτος.

Οι Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις, έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν, στην αγορά προνομιακών χώρων προβολής στην Εφαρμογή προκειμένου να βελτιστοποιήσουν την προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών τους. Η δυνατότητα αυτή θα τιμολογείται χωριστά από την συνδρομή και θα είναι μεταβλητού κόστους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της μεταβολής των αρχικών τιμών χρέωσης των συνδρομητικών πακέτων, των παρεχόμενων εκπτώσεων και των χρεώσεων των επιπρόσθετων προωθητικών υπηρεσιών, ρητώς νοουμένου ότι οιαδήποτε μεταβολή των τιμών χρέωσης δεν επηρεάζει υφιστάμενες και σε ισχύ συνδρομές των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων μέχρι την λήξη του εκάστοτε συμβατικού χρόνου συνεργασίας.

Σε περίπτωση οριστικής ή/και προσωρινής διαγραφής της Συνεργαζόμενης Επιχείρησης από τη λίστα των προβαλλομένων μέσω της Εφαρμογής προϊόντων και επιχειρήσεων, ένεκα παράβασης των όρων του παρόντος, καθώς και στην περίπτωση διακοπής για οποιοδήποτε λόγο της συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας και της Συνεργαζόμενης Επιχείρησης, επ’ ουδενί δεν επιστρέφεται στην τελευταία το καταβληθέν ποσό αμοιβής ή/και συνδρομής που θα αναλογεί στην υπόλοιπη χρονική περίοδο για την οποία δεν θα κάνει χρήση της υπηρεσίας αυτής, στο βαθμό που συντρέχει τέτοια περίπτωση.

 

9. Περιορισμένη Άδεια Χρήσης Εφαρμογής

Η Εταιρεία, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στο Χρήστη ένα αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Εφαρμογής και των περιεχομένων αυτής. Ειδικότερα, ο Χρήστης υποχρεούται να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια, μέσω της οποίας σκοπείται η τροποποίηση, αναπαραγωγή, δημόσια παρουσίαση ή χρησιμοποίηση της Εφαρμογής και των στοιχείων της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει ή/και απαγορεύει κάθε Χρήστη από την πρόσβαση και χρήση της Εφαρμογής και των υπηρεσιών της, σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των όρων του παρόντος, χωρίς ο εν λόγω Χρήστης να διατηρεί καμία αξίωση για αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής τυχόν ποσού που τυχόν έχει καταβάλει υπέρ της Εταιρείας.
 

10. Μεταβολές των Όρων Χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους για τη χρήση της Εφαρμογής οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των Χρηστών ή/και των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων. Τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και στις προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ άμεσα, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην Εφαρμογή. Με τη χρήση της Εφαρμογής τεκμαίρεται η ρητή αποδοχή των εκάστοτε αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών στους παρόντες όρους. Για το λόγο αυτό, συστήνεται η ανάγνωση των όρων χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να υπάρχει ασφαλής και έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

 

11. Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο σχεδιασμός και τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, λήψη, μεταμόρφωση (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της Εφαρμογής. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην Ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

 

12. Τελικές Διατάξεις

Χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή συμφωνείτε ότι θα είστε προσωπικά υπεύθυνοι για τη χρήση της και για όλη την επικοινωνία ή/και τη δραστηριότητά σας εντός ή μέσω αυτής. Εάν, βάσει της απόλυτης διακριτικής μας ευχέρειας και κρίσης, θεωρούμε ότι έχετε προβεί ή έχετε εμπλακεί σε απαγορευμένες δραστηριότητες ή ότι δεν συμπεριφέρεστε με σεβασμό σε άλλους Χρήστες ή/και στις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις, ή ότι παραβιάσατε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιονδήποτε όρο του παρόντος, ενδέχεται να σας αρνηθούμε την πρόσβαση στην Εφαρμογή σε προσωρινή ή μόνιμη βάση.

Σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης και εμείς δεν προβούμε σε καμία ενέργεια εναντίον σας, θα εξακολουθούμε να έχουμε το δικαίωμα να ασκήσουμε οποιαδήποτε αξίωση ή/και δικαίωμά μας σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά την οποία τυχόν παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους Όρους Χρήσης.

Εάν οποιοσδήποτε από τους όρους του παρόντος, ή οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης εν γένει κηρυχθεί άκυρη, δεν θα επηρεάσει τους υπόλοιπους Όρους Χρήσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε ισχύ.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ μας, και αντικαθιστούν οποιαδήποτε προηγούμενη τυχόν συμφωνία ή υπόσχεση έγινε μεταξύ μας προφορικά ή γραπτώς.

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης, συμπλήρωσης ή επικαιροποίησης των Όρων Χρήσης κατά περιόδους. Θα εφαρμόζονται οι Όροι Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή κατά την οποία χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή ή υποβάλατε μια παραγγελία αγοράς μέσω της Εφαρμογής. Σας ενθαρρύνουμε να επισκέπτεστε και να διαβάζετε περιοδικά αυτούς τους Όρους Χρήσης, για να διασφαλίσετε ότι τους γνωρίζετε.

Όλες οι διαφορές και διενέξεις που τυχόν προκύψουν από ή σε σχέση με την αγορά μέσω της Εφαρμογής ή/και με τη Χρήσης της Εφαρμογής θα διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο και υπόκεινται στα αρμόδια δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης.

Παράρτημα Ι

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η Πολιτική) σκοπό έχει να σας ενημερώσει για τις πληροφορίες που συλλέγουμε στο πλαίσιο της συνεργασίας μας και να σας εξηγήσει τους σκοπούς συλλογής και επεξεργασίας, αλλά και τον τρόπο χρησιμοποίησής τους. Περαιτέρω, σας παρουσιάζει τον τρόπο, με τον οποίο θωρακίζουμε τις πληροφορίες και τα δεδομένα σας, διασφαλίζοντας τον ιδιωτικό και εμπιστευτικό τους χαρακτήρα. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εγγραφή σας στην Εφαμοργή Myhappyclub app μέσω της καταχώρησης των απαιτούμενων στοιχείων σας, όπως αυτά περιγράφονται στο Προσάρτημα Α, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Πολιτική αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της, ισοδυναμεί με ρητή αποδοχή σας ως προς το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής της Εταιρείας.

Λάβετε υπόψη σας, ότι στο βαθμό που δεν δίδεται άλλος ορισμός ή δεν συνάγεται ρητά από το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής, όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική έχουν το περιεχόμενο που τους αποδίδεται στην Ενότητα 2 (Ορισμοί) των Όρους Χρήσης.

1. Εγγύηση ασφάλειας δεδομένων και εμπιστευτικότητας

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει από την ίδρυση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της Εφαρμογής όλες τις δικλείδες ασφαλείας που προβλέπει ο ΚΠΔΠΧ και το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Θα εξακολουθήσει ασφαλώς να δρα και να λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, το Ν.2472/1997 όπως ισχύει, το Ν. 4624/2019 όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

2. Τα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες

Η συλλογή και επεξεργασία περιορίζεται αποκλειστικά στην καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων για τη εγγραφή σας, όπως τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται στο Προσάρτημα Α.

2.1 Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε δεδομένα σας;

Οι σκοποί, για τους οποίους συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα, κατόπιν  συγκατάθεσής σας, συνίστανται στη(ν):

  • Προώθηση και μεταφορά σας στο διαδικτυακό περιβάλλον, το οποίο επιλέγετε, προκειμένου να υλοποιήσετε τις αγορές σας.

  • Ενημέρωσή σας σχετικά με νέες εκπτωτικές προσφορές, στο βαθμό που έχετε συναινέσει ρητά στη λήψη σχετικής ενημέρωσης.

  • Προώθηση προσφορών ή νέων εμπορικών δυνατοτήτων της Εταιρείας στο βαθμό που έχετε συναινέσει ρητά στη λήψη σχετικής ενημέρωσης.

  • Έναρξη και υλοποίηση εμπορικής συνεργασίας με την Εταιρεία, εφόσον είστε ιδιοκτήτης και διαχειριστής άλλης επιχείρησης.

  • Ενημέρωση σας για νέες εμπορικές υπηρεσίες και δυνατότητες.

  • Βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας.

Περαιτέρω, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα, πέραν της συγκατάθεσης σας, μόνο όταν αυτό επιβάλλεται από διάταξη Νόμου ή κατόπιν αιτήματος εισαγγελικών ή δικαστικών αρχών.

2.2 Για πόσο καιρό τηρούμε τα δεδομένα;

Τα δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξή του σκοπού, για τον οποίο συλλέχθηκαν. Εφόσον εκπληρωθεί ή πάψει να συντρέχει ο σκοπός διατήρησης και επεξεργασίας τους, αυτά διαγράφονται, με την επιφύλαξη νόμιμης συμμόρφωσης έναντι του Νόμου που καθιστά υποχρεωτική τη διατήρησή τους.

Ειδικότερα, για όσο χρονικό διάστημα επιλέγει να παραμείνει κάποιος εγγεγραμμένο μέλος ή Χρήστης της Εφαρμογής, είναι αυτονόητη η τήρηση των προσωπικών δεδομένων του. Αντίστοιχα, για όσο χρονικό διάστημα συγκαταλέγεται στους συνεργάτες της Εταιρείας κάποιος ιδιοκτήτης ή διαχειριστής άλλου ιστοτόπου ή πάροχος, τηρούνται και τα δεδομένα του.

2.3 Σε ποιον μπορεί να κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα;

Αποκλειστικά και μόνο σε υπαλλήλους, συνεργάτες, ή υπεργολάβους της Εταιρείας, οι οποίοι τα επεξεργάζονται με σκοπό την υλοποίηση των υπηρεσιών διαμεσολάβησής μας.

Πέραν των ανωτέρω, ποτέ δεν εκχωρούμε, μεταβιβάζουμε, κοινοποιήσουμε ή διανέμουμε δεδομένα. Τα τηρούμενα στοιχεία των εγγεγραμμένων Χρηστών δύνανται να κοινοποιηθούν ανά πάσα στιγμή στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και διοικητικές αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

2.4 Προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα, τα οποία λαμβάνουμε για εσάς από τρίτους

Σε περίπτωση κατά την οποία περιέλθουν στο πλαίσιο συνεργασίας στην κατοχή μας δεδομένα από τρίτους υπεύθυνους επεξεργασίας, την ευθύνη για την εξασφάλιση της συγκατάθεσής σας φέρει ο τρίτος υπεύθυνος. Σταθερή επιδίωξη της Εταιρείας μας  είναι η διαπίστωση και ο έλεγχος ότι η επεξεργασία των δεδομένων έχει γίνει με το νόμιμα προβλεπόμενο τρόπο.

3. Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες που προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες παρέχουν μέσω της Ιστοσελίδας ή και μέσω άλλων καναλιών και μέσων από τα οποία καθίσταται προσπελάσιμη η Εφαρμογή. Τα δεδομένα των Χρηστών προστατεύονται από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και αλλαγή ή καταστροφή.

Είναι σταθερή και απόλυτη η προσήλωση μας στη διασφάλιση των δεδομένων σας. Λαμβάνουμε διαρκώς, ευθυγραμμισμένοι με την κείμενη νομοθεσία, όλα εκείνα τα αναγκαία οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, τα οποία μας επιτρέπουν να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των πληροφοριών και των προσωπικών σας δεδομένων. Σταθερά επικαιροποιούμε και βελτιώνουμε τις πρακτικές ασφαλείας μας.

Ομοίως, οι εμπορικές συνεργασίες μας λαμβάνουν υπόψη όλα τα ανωτέρω και επεκτείνονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία μας εγγυώνται ότι επεξεργάζονται δεδομένα με ίδιους όρους εμπιστευτικότητας και ασφαλείας με εμάς.

Στην απίθανη περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί διαρροή ή παραβίαση δεδομένων, η Εταιρεία θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ενημέρωσή σας και την ενημέρωση των αρμοδίων Αρχών. Αν αντίστοιχα περιέλθει σε γνώση σας οιαδήποτε διαρροή δεδομένων σας, έχετε την υποχρέωση να μας ενημερώσετε άμεσα, εντός 24 ωρών από τότε που θα λάβετε γνώση.

4. Ποια είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας

Δικαίωμα πρόσβασης – ενημέρωσης

Έχετε πάντα δικαίωμα, κατόπιν αιτήματος σας, πλήρους πρόσβασης και ενημέρωσης σχετικά με τα δεδομένα, τα οποία τηρούμε για εσάς.

Δικαίωμα επεξεργασίας – διόρθωσης

Αν τα δεδομένα, τα οποία τηρούμε για εσάς δεν είναι ακριβή ή είναι λαθεμένα ή ατελή, έχετε το δικαίωμα να κάνετε αίτηση και να ζητήσετε να διορθωθούν, συμπληρωθούν ή επικαιροποιηθούν.

Δικαίωμα διαγραφής – «λήθης»

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση και να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον αυτό δεν αντίκειται σε διάταξη νόμου (π.χ. φορολογική διάταξη).

Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση και να ζητήσετε να περιορισθεί ο τρόπος, με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας, χωρίς δικαίωμα σε περαιτέρω επεξεργασία, τηρώντας μόνο όσα δεδομένα χρειάζεστε για μελλοντική αναφορά.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να ανακτήσετε και επαναχρησιμοποιήσετε ή προωθήσετε σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα, για σκοπούς και υπηρεσίες που εσείς επιλέγετε και υποδεικνύετε, πάντα με ασφαλή και ενδεδειγμένο τρόπο.

Όλα τα παραπάνω δικαιώματά σας, καθώς επίσης και το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, έχετε τη δυνατότητα να τα ασκήσετε ανά πάσα στιγμή, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@myhappyclub.gr.

5. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής δύναται να τροποποιείται ανά διαστήματα, ως συνέπεια της συνεχούς προσπάθειάς μας να βελτιώνουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία, κατόπιν μεταβολών που επέρχονται σε αυτή και γι‘ αυτό παρακαλούμε να τους επανεξετάζετε τακτικά.

6. Τί γίνεται σε περίπτωση, κατά την οποία επιλέξετε να μη μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας ή σε περίπτωση που την ανακαλέσετε;

Σε αυτή την περίπτωση δε θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων:

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «MIND PROJECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, επί της οδού Πλατείας Ελευθερίας & Αβέρωφ αρ. 40, με Α.Φ.Μ. 800965893 της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, και αρ. ΓΕΜΗ 145912327000, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας (email) info@myhappyclub.gr.

  

 

bottom of page